Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Mateřská škola

Základní údaje o škole, její mise a vize

Základní údaje
Název školy / fakturační adresa: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vašatova 1438, příspěvková organizace
IČO: 712 94 465
Číslo účtu školy: 115-3545240227/0100
https: www.zskladnovasatova.cz
e-mail: info@zskladnovasatova.cz
ID datové schránky: kwea6vg

Telefony: 312 247 200, 312 247 513 ŘŠ, 606 602 440 ŘŠ

O škole
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vašatova 1438, příspěvková organizace, zajišťuje vzdělávání dětí předškolního věku a základní vzdělávání žáků od prvního do devátého ročníku. Důsledně a všestranně připravujeme naše žáky pro další studium a praxi.

Naše škola sídlí v budově, která patří Statutárnímu městu Kladnu a nachází se v samém centru města, přímo proti obchodnímu centru Billa. Je nejstarší školou ve městě. V počátcích zde byla mateřská školka, posléze chlapecká škola. Žákem školy byl i slavný autor Krtečka pan Zdeněk Miler. Zřizovatelem školy je město Kladno a statutárním zástupcem ředitelka školy.

Součásti školy:

  • Základní škola (kapacita 330 žáků)
  • Školní družina (kapacita 145 žáků)
  • Mateřská škola (kapacita 75 dětí)
  • Školní jídelna (výdejna)

K výuce je využíváno celkem 15 učeben, z toho dvě učebny tzv. jazykové slouží při dělení žáků do skupin na výuku jazyků. Najdete zde i řadu odborných pracoven, např. učebnu přírodopisu, českého jazyka s knihovnou, matematiku, fyziku, kuchyňku a třídu vybavenou IT technikou a čtyřmi mobilními učebnami s tablety a notebooky. Ve všech učebnách jsou k dispozici dataprojektory nebo SMART tabule, které vyučující smysluplně využívají. V průběhu školního roku škola pořádá projektové dny napříč všemi ročníky. Tyto projektové dny mají různá zaměření, např. jazykové znalosti a dovednosti, ochrana přírody, historické znalosti v souvislostech apod.

Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola - základ života“. Ve školním roce 2021/2022 jsme nově zařadili tandemovou výuku s prvky kritického myšlení v českém jazyce v 6. - 9. ročníku a v informatice ve 4. - 9. ročníku. Vzhledem k výborným výsledkům rozšiřujeme tandemovou výuku i pro další předměty. Ve škole působí tým pedagogů, kteří vzájemně spolupracují a snaží se vytvořit pro žáky přátelské a bezpečné prostředí. V tomto týmu pracuje výchovná poradkyně, školní metodik primární prevence, školní psycholožka, koordinátoři ICT, šest asistentek pedagoga a školní speciální pedagog.

Snažíme se vést žáky k samostatnosti, aktivitě, kreativitě, spolupráci, vzájemné toleranci a trpělivosti. Pro nadané žáky i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vytváříme co nejlepší podmínky pro jejich rozvoj. Spolupracujeme se specializovanými pracovišti, např. Pedagogicko-psychologickou poradnou Kladno a Pedagogicko-psychologickou poradnou STEP s.r.o.

Nezanedbáváme ani pohybový rozvoj dětí mladšího školního věku. Jsme zapojeni do dvou projektů. První je celonárodní projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku „Děti na startu“. Tento projekt je zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. O přestávkách se mohou děti za příznivého počasí sportovně vyžít na školním dvoře, kde jsou jim umožněny pohybové aktivity.

Pro děti druhého stupně organizujeme každoročně třídenní "Adaptační kurz" a týdenní „Ekologický kurz“ v přírodě. Žáci několika tříd prvního stupně se účastní týdenní "školy v přírodě".

Vzdělávání se snažíme doplňovat bohatou nabídkou zájmových kroužků, které jsou realizovány v odpoledních hodinách v budově školy.

V tomto školním roce jsme opět získali dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na realizaci projektu OP JAK Modernizace vzdělávání. Tato dotace nám pomáhá zkvalitnit naši odbornou způsobilost formou dalšího vzdělávání a doplnit náš tým novými potřebnými pozicemi (školní asistent v MŠ a ŠD a speciální pedagog). I ve tomto školním roce se zaměříme prioritně na lepší spolupráci s rodiči nabídkou pravidelných společných setkávání a rozvoj ICT dovedností pedagogů i žáků. Dalším realizovaným projektem je projekt NPO Podpora žáků. Z tohoto projektu čerpáme podporu na pozici školního psychologa, asistenta pedagoga, tandemového učitele, zážitkové vzdělávací programy pro žáky a preventivní programy.

Jsme školou, která chce poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání a vytvořit podmínky pro další vzdělávání a zejména pro uplatnění v životě. Svou misi bychom shrnuli následovně Mise školy. Vize školy je naplánována prozatím do roku 2025.

2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš