Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Mateřská škola

školní metodik prevence

Informace Školního metodika prevence

Školní metodik prevence: Mgr. Miroslava Klosová, konzultační hodiny čtvrtek 14:00-15:00 nebo dle dohody.

Vážení rodiče, pokud má Vaše dítě nějaký problém, především v níže uvedených oblastech, obraťte se na školního metodika prevence (nebo jiného vyučujícího), pomůžeme Vám situaci vyřešit, případně Vám doporučíme odborníky, kteří se Vašim problémem budou zabývat.

Obecné informace:

Základním principem strategie prevence rizikového chování je výchova dětí ke zdravému životnímu stylu, zaměření na jejich osobnostní a emočně sociální rozvoj a komunikativní dovednosti. Škola vytváří Preventivní program jako základní zdroj prevence, jde o komplex aktivit působících v oblasti prevence. Program je založený na podpoře vlastní aktivity žáků, různých forem práce s žáky, zapojení všech pedagogů školy a na spolupráci s rodiči žáků. Program je závazný, podléhá kontrole České školní inspekce, je průběžně vyhodnocován, sleduje se účinnost, měří se efektivita jednotlivých aktivit, hodnocení je součástí výroční zprávy o činnosti školy.

Žáci základních škol patří v oblasti rizikového chování k nejohroženější skupině, je proto velice důležité začít s prevencí právě na škole, působit na děti přiměřeně k jejich věku, nabídnout vhodné využití jejich volného času.

Naše škola se i vzhledem ke své velikosti nepotýká s velkou četností výskytu rizikového chování, v rámci preventivní činnosti se škola zaměřuje především na změnu životního stylu především sociálně znevýhodněných žáků, zejména s ohledem na zdravý způsob života, prevenci užívání návykových látek (hlavně tabáku a alkoholu), prevenci agresivního chování, šikany a kyberšikany, rizikového chování v dopravě apod.

Na škole funguje Žákovský parlament, který napomáhá k lepší komunikaci mezi vyučujícími a žáky, ke zjišťování problémů v jednotlivých třídách a jejich efektivnímu řešení, pomáhá při plánování a přípravě akcí školy a jejich vyhodnocení.

Škola se v neposlední řadě zaměřuje na důležitost rodiny a jejího funkčního působení na dítě. Snažíme se se zákonnými zástupci žáků maximálně spolupracovat, komunikovat a zapojovat je do akcí školy.

Tyto principy se prolínají všemi předměty a mimoškolními akcemi.

Co dělá Školní metodik prevence?

Školní metodik prevence vytváří Preventivní program, podílí se na jeho realizaci, vypracovává jeho hodnocení. Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vzniklého problému dává podněty k jeho možné nápravě. Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence. Koordinuje předávání informací o problematice rizikového chování ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy, vede Deník ŠMP. Spolupracuje s rodiči, vede konzultace, informuje je o možnostech odborné péče a pomoci. Ve spolupráci s výchovným poradcem jedná se sociálním odborem, spolupracuje s okresním metodikem prevence. Zúčastňuje se výchovných komisí, dává podněty k jejich svolání, zhotovuje z nich zápisy.

Jaké jsou cíle prevence?

Jedním z cílů prevence je vytvoření bezpečného prostředí, např. prostřednictvím jasných vnitřních pravidel školy, která jsou vytvářena ve spolupráci se žáky i zákonnými zástupci žáků a v souladu s platnými zákony, jsou ukotveny ve Školním řádu školy, dále v pravidlech pro využívání odborných pracoven, tělocvičny a školního hřiště, v Preventivním programu, v Programu proti šikanování a v Krizovém plánu školy.

Neméně důležitým cílem je dítě zodpovědné za své chování a způsob života, tedy především výchova ke zdravému životnímu stylu a rozvíjení dovedností potřebných pro život.

Dalším cílem prevence jsou primárně preventivní činnosti s cílem zabránit výskytu rizikového chování nebo v případě jeho výskytu co nejvíce omezit způsobené škody, a to v oblasti následujících jevů:

 • záškoláctví
 • šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimédií, agresivita, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie
 • užívání návykových látek: tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky, onemocnění HIV/AIDS a další onemocnění související s užíváním návykových látek
 • negativní působení sekt
 • sexuální rizikové chování
 • poruchy příjmu potravy
 • patologické hráčství a netolismus
 • rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů.

Zaměřujeme se pak především na oblasti, které považujeme za nejdůležitější pro naši školu na základě monitoringu - hodnocení PP, aktuálních událostí a výskytů forem rizikového chování, rozhovorů s třídními učiteli, dotazníkových šetření, záznamů třídních učitelů, výchovného poradce a školního metodika prevence, pozorování žáků, rozhovory s rodiči, záznamy z výchovných komisí. Jedná se především o oblasti: záškoláctví, agrese, šikana a kyberšikana, užívání návykových látek (především tabák, alkohol), nezdravý životní styl, rizikové chování v dopravě.

Škola pro všechny třídy pravidelně zařazuje také preventivní programy různých organizací, v kterých odborníci na určité oblasti rizikového chování poskytují dětem potřebné informace, odpovídají na dotazy, diskutují, umožňují dětem pochopit danou problematiku pomocí různorodých aktivit.

Další cíle prevence jsou:

 • informování rodičů v oblasti rizikového chování
 • umožnění žákům trávení volného času ve škole – vytváření dostatečného množství zájmových kroužků a dalších mimoškolních aktivit
 • začleňování méně průbojných žáků, nově příchozích žáků, žáků – cizinců a žáků sociálně znevýhodněných do kolektivu
 • odstranění nevhodného či agresivního chování mezi žáky
 • aktivní spolupráce se zákonnými zástupci žáků, co největší otevřenost vůči veřejnosti
 • zapojení celého pedagogického sboru do systému prevence.

Významnou roli hraje spolupráce školy s rodinou. Žáci i rodiče mají možnost kdykoliv se obrátit na paní ředitelku i na ostatní vyučující. Budujeme vzájemnou důvěru a spolupráci rodičů a školy, snažíme se přizvat rodiče do dění školy, např. prostřednictvím Dnů otevřených dveří, společných akcí rodičů a dětí, veřejných vystoupení pro rodiče – např. Vánočního charitativního koncertu, Slavnostního vyřazování žáků 9. ročníků, Vánočního zpívání na schodech a dalších akcí.

Program proti šikanování
Šikanování je nebezpečná forma agrese, kdy žáci ztrácí pocit bezpečí. Naším cílem je tedy vytvořit ve škole takové prostředí, ve kterém se šikana nerozvíjí, snažit se najít takové metody, aby se dařilo šikaně předejít, případně ji včas rozpoznat a umět řešit a případně minimalizovat její následky.

Pokud máte podezření, že je Vaše dítě šikanované, obraťte se s důvěrou na třídního učitele, školního metodika prevence, vedení školy, výchovného poradce či jiného vyučujícího, situaci vždy citlivě prošetříme a o postupu Vás budeme informovat.

Jak poznáte, že by Vaše dítě mohlo být šikanované?
„Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašovat žáka, případně skupinu žáků. Spočívá v cílených a opakovaných fyzických a psychických útocích jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky např. v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako demonstrativní přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Rovněž se může realizovat prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu. Kyberšikana je jednou z forem psychické šikany. Je to zneužití ICT (informačních a komunikačních technologií), zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho záměrně ohrozit, ublížit mu.“

Možnými příznaky šikanování, které lze pozorovat na dítěti doma, mohou být následující okolnosti:

 • „Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.
 • Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by se telefonovalo apod.
 • Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem.
 • Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat strach. Ztráta chuti k jídlu.
 • Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem.
 • Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu).
 • Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!"
 • Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.
 • Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objeví výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.
 • Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze.
 • Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.
 • Dítě je neobvykle, nečekaně agresívní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči zákonným zástupcům.
 • Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.)
 • Dítě se vyhýbá docházce do školy.
 • Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku.“

Pokud se Vašeho dítěte některý z uvedených bodů týká, nemusí to samozřejmě znamenat, že se jedná o šikanu, ale vždy je lepší situaci ve spolupráci se školou hned vyřešit!

Odborná pracoviště, která Vám mohou pomoci při řešení problémů Vašeho dítěte:

Pedagogicko-psychologická poradna Kladno
C. Boudy 2953, Kladno

tel.: 312 661 044, 312 660 436, e-mail: ppp.kladno@mybox.cz.

bezplatné psychologické a speciálně pedagogické služby dětem ve věku 3-19 let a jejich rodičům.

Středisko výchovné péče Slaný, Tomanova 1361, Slaný, 274 01,
kontaktní osoba/pozice: Mgr. Zuzana Němečková – psycholog, telefon: 312 520 569, email: svp@svpslany.cz.

Středisko zajišťuje např.: individuální, rodinnou a skupinovou psychoterapii, jednorázovou i dlouhodobou péči, informace, konzultace pro rodiče, žáky i pedagogy.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze územní pracoviště v Kladně, gen. Klapálka 1583, 272 01 Kladno, e-mail: podatelna@khsstc-kl.cz, telefon ústředna: 312 292 011

 • poradna drogové prevence, laboratorně analytické centrum.

Magistrát města Kladna – odbor sociální,
Oddělení sociálně právní ochrany dětí,tel.:312604704

Oddělení sociálně právní ochrany a prevence, tel.:312604703

e – mail: odbor.socialni@mestokladno.cz, Severní 2952 Kladno.

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA
Římská 2846, Kladno, tel.: 312 267 917, 312 262 121, e-mail: info@spod.cz, web: http://www.spod.cz

 • služby jsou určeny pro děti, dospělé a celé rodiny, cílem je zjistit příčiny obtíží, pomoci při hledání řešení, v případě potřeby nabídnout zařazení klienta do dalších programů
 • služby pro rodiny s dětmi se specifickými potřebami – tedy se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie), s poruchami aktivity a pozornosti (LMD), služby jsou určeny také rodinám, ve kterých se vyskytnou výchovné problémy, a rodinám, které se ocitnou v krizové situaci (například rozvod aj.)
 • služby pro rodiny s dětmi se zdravotním postižením
 • služby pro rodiny etnicky a sociálně znevýhodněné – především pro předškolní a mladší školní věk

Psychologické středisko pro děti a dospělé – Phdr. Marcela Pospíšilová
K nemocnici 2814, Kladno, tel.: 312 615 128, 605 559 090, e-mail: pospisilova.marcela@seznam.cz

 • diagnostika dětí předškolního a školního věku – poruchy chování, školní neúspěšnost, vztahové problémy, pomoc při rozvodu rodičů.

Klinická psychologie – Mgr. Květuše Kšírová
K nemocnici 2305, Kladno, tel.. 312 615 122, 731 170 212, e-mail: ksirova@seznam.cz

 • klinická psychologie, diagnostika, psychoterapie dětí a dospělých, rodinná psychoterapie (hrazeno zdravotními pojišťovnami).

Dětská psychiatrie, Ordinace ve Slaném, poliklinika, Smetanovo náměstí 3 - MUDr. Šárka Bínová, kontakt a objednávání: 606 652 644, sarka.binova@tiscali.cz

ordinační hodiny Slaný: pondělí 8, 00 - 17, 00 hod.

 • poradenství v oblasti výchovy, partnerských a rodinných problémů.

 • diagnostika a terapie všech duševních poruch a nemocí u dětí a adolescentů.

Služby dětské psychiatrie jsou pro smluvně sjednanou spádovou oblast hrazeny ze zdravotního pojištění.

Zařízení sociální intervence Kladno

Jana Palacha 1643

272 01 Kladno

telefon: 312 292 311 (ústředna), fax: 312 292 345, e-mail: info@zsi-kladno.cz, http:// www.zsi-kladno.cz

Činnost:

 • manželská a rodinná poradna Kladno

 • ambulanční léčba závislosti

 • intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím.

Veškeré služby intervenčních center jsou poskytovány bezplatně.

DŮLEŽITÉ TELEFONNÍ KONTAKTY:

Linka důvěry Kladno, pevná linka: 312684444, mobilní: 777684444

Linka bezpečí: 116 111

Rodičovská linka první pomoci: 840 111 234, 606 021 021.

2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš