Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Mateřská škola

Základní informace

Školní speciální pedagog

Školní speciální pedagožkou je na naší škole Mgr. et Mgr. Petra Horynová
KONTAKTNÍ EMAIL: petrahorynova@zskladnovasatova.cz
Konzultační hodiny pro rodiče: ČTVRTEK 14,00 - 15,00 nebo podle individuální dohody

Co je náplní činnosti školního speciálního pedagoga?
Školní speciální pedagog (ŠPP) vyhledává děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči sestavuje dle potřeby plány pedagogické podpory, poskytuje speciálně pedagogické intervence a služby pro žáky, rodiče a pedagogické pracovníky školy.
Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. ŠSP je nezávislý pracovník školy a je vázán mlčenlivostí. Se všemi citlivými údaji bude zacházeno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
ŠSP pracuje individuálně s jednotlivými žáky nebo v rámci malé skupiny žáků. Aktivity pro práci se žáky jsou vybírány tak, aby jim umožnily maximálně využít své schopnosti a zapojit se v co možná největší míře do výuky.
Speciální pedagog úzce spolupracuje se školním psychologem, výchovným poradcem, metodikem prevence.

Práce školního speciálního pedagoga se skládá z několika tematických okruhů:
1) administrativní činnost
2) individuální práce se žáky
3) pomoc rodičům a práce s rodiči
4) pomoc pedagogům a práce s pedagogy

PRVNÍ STUPEŇ ZŠ
• Vyhledávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami – speciálně pedagogická diagnostika, dynamická diagnostika učebního potenciálu, diagnostika čtení, psaní, počítání, zrakového a sluchového vnímání, paměti, prostorové orientace, řeči, pozornosti, Test rizika poruch učení, orientační logopedické vyšetření,
• individuální a skupinová reedukační a speciálně vzdělávací práce se žáky – probíhá po vyučování podle rozvrhu hodin. Nabídka programů “Maxík, Percepční a motorická oslabení ve školní praxi“,
• vedení dokumentace, jednorázové konzultace pro žáky,
• tvorba plánů pedagogické podpory (1.stupeň podpůrných opatření) - v případě potřeby konkrétního žáka.

DRUHÝ STUPEŇ ZŠ
• Jednorázové konzultace – individuální konzultace, individuální reedukace po vyučování, doporučení další odborné péče, styly učení, domácí příprava apod.,
• screeningové vyšetření poruch učení, konzultace v případě výukových obtíží.

KONZULTACE PRO RODIČE
• Poradenství rodičům dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (např, domácí příprava, vedení dítě s výukovými obtížemi, logopedická konzultace apod.),
• konzultace a doporučení další odborné péče,
• průběžná komunikace s rodiči o reedukační, speciálně vzdělávací práci a pedagogické intervenci s jejich dítětem.

2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš