ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Mateřská škola

Informace pro rodiče

Přihlásit online se můžete na tomto odkazu: zapis.zskladnovasatova.cz

Zápis do školy by měl být pro Vás, ale především pro Vaše dítě, příjemnou záležitostí, na kterou budete rádi vzpomínat.
Co udělat, pokud jste se rozhodli přihlásit své dítě do naší školy?
• Přijít s dítětem ve dnech zápisu v pátek 12. 4. 2019 od 14.00 do 18.00 hodin a v sobotu 13. 4. 2019 od 9.00 do 12.00 hodin.
• Vyplnit žádost o přijetí (tu dostanete u zápisu, nebo si jí můžete stáhnout pod tímto odkazem)
• Vyplněnou žádost, rodný list dítěte a platný průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte předložíte při zápisu
• Po příchodu bude Vašemu dítěti přiděleno registrační číslo, pod kterým bude uvedeno na seznamu přijatých dětí do naší školy
• Registrační čísla budou barevně rozlišena podle místností zápisu
• U dvou zápisových místností bude možná od 18. 3. časová rezervace pomocí internetové aplikace na stránkách školy
Čas zápisu na přijetí či nepřijetí nemá žádný vliv. Abychom zabránili dlouhé čekací době, budou karty s evidenčními čísly opatřeny časem zápisu. Čekací dobu zpříjemníme dětem i rodičům na několika stanovištích, kde vám nabídneme různé zábavné, sportovní a hudební aktivity.

Rozhodnutí o přijetí bude uveřejněno pod registračními čísly na webových stránkách školy a na nástěnce u vchodu školy.

Při přijímání dětí do 1. třídy ZŠ vychází ředitelka z těchto kritérií:

 1. Dítě s trvalým pobytem ze spádové oblasti školského obvodu školy
 2. Děti z jiných spádových obvodů, jejichž sourozenec navštěvuje naši školu
 3. Dítě dochází do MŠ Plzeňská, která je součástí subjektu
 4. Dítě s trvalým pobytem v Kladně, mimo spádovou oblast školského obvodu
 5. Dítě s trvalým pobytem v obci mimo město Kladno

V případě shodnosti pořadí bude volba losováním.

Žádost o odklad:
• O odklad musíte požádat písemně v době zápisu (žádost je ke stažení pod tímto odkazem)
• K žádosti o odklad je nutné přiložit:

 • doporučující zprávu z pedagogicko - psychologické poradny (doporučujeme se objednat v dostatečném časovém předstihu)
 • doporučující zprávu od odborného lékaře nebo klinického psychologa
  Odklady povinné školní docházky z loňského roku.
  Žáci, kterým bylo odloženo plnění povinné školní docházky o 1 rok, se dostaví k zápisu. Zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí žáka k plnění povinné školní docházky a souhlas s poskytnutím osobních údajů zřizovateli. K zápisu se mohou rodiče dostavit na spádovou školu nebo na školu, kterou zákonný zástupce zvolil. Pro zápis po realizovaném odkladu lze zvolit jinou školu.

Obecně závazná vyhláška statutárního města Kladna č. 26/16
O školských obvodech spádových základních škol

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vašatova 1438, příspěvková organizace
je spádovou školou pro ulice:
Balcarova, Bukovská, Floriánská, Floriánské náměstí, Gorkého, Havířská, Hluboká, Hrnčířská, Hřbitovní, J. Groba, Kleinerova, Kolmistrova, Komenského, Leoše Janáčka, Na Stráni, náměstíčko Viktora Stříbrného, O. Peška, Osvoboz. pol. vězňů, Pekařská, Plk. Stříbrného, Pod Bukovkou, Pod Strání, Pod Synagogou, Pod Zámkem, Poděbradova, Poštovní náměstí, Průchodní, Slánská, Spojovací, Stará, Suchardova, T. G. Masaryka, Tuchoraz, Tyršova, V. Burgra, Váňova, Vašatova, Zádušní, Železárenská, Žižkova

Plnění povinnosti školní docházky
§ 36 školského zákona
(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době
od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Odklad povinné školní docházky
§ 37 školského zákona
(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný
zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena
doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš