Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Základní škola

Informace k zápisu do MŠ

ZÁPIS DĚTÍ do kladenských mateřských škol pro školní rok 2021/2022
proběhne v souladu s metodickými doporučeními dle opatření MŠMT v distanční podobě.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání mohou zákonní zástupci doručit příslušné škole bez osobní účasti:

 • datovou schránkou (ID naší datové schránky je kwea6vg)
 • e-mailem (ms@zskladnovasatova.cz) s uznaným elektronickým podpisem,
 • poštou na adresu Mateřská škola, ul. Plzeňská 3129, Kladno 272 01
 • případně dalšími distančními nástroji.
  Pro podání přihlášky bez osobní účasti je stanoveno období v rozmezí od 5. do 14. května 2021 do 12:00 hodin.

Umožněno bude rovněž osobní podání ve škole a to ve dnech:

 1. až 12. května od 9:00 do 12:00 hodin
  ve čtvrtek 13. května 2021 od 7:00 do 18:00 hodin
  v pátek 14. května 2021 od 7:00 do 17:00 hodin.
  Podmínkou je dodržení všech v dané době platných mimořádných protiepidemických opatření.

K žádosti o přijetí do MŠ doložte:

 • kopie rodného listu dítěte
 • čestné prohlášení o očkování dítěte+ kopie očkovacího průkazu (v dokumentech ke stažení)
 • kopie dokladu o povolení k pobytu v ČR (cizinci)
  Každému zákonnému zástupci bude oznámeno přidělené registrační číslo dítěte:
 • v případě elektronického podání žádosti bude registrační číslo sděleno datovou schránkou nebo emailem
 • v případě podání žádosti poštou bude registrační číslo oznámeno SMS zprávou na Vámi uvedené telefonní číslo nebo e-mail
 • v případě osobního předání žádosti dostane zákonný zástupce registrační číslo na místě
  O přijetí uchazeče k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení, a to do 30-ti dnů.
  Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním číslem na webových stránkách školy a na přístupném místě ve škole, a to ve vývěsné tabuli u vchodu do MŠ.
  Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15-ti dnů. Tímto se považují rozhodnutí za oznámená.
  Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude zákonnému zástupci zasláno poštovní zásilkou do vlastních rukou.

  Kritéria pro přijímání dětí:
  Do mateřské školy budou přednostně přijímány děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola").

 1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tj. dosáhnou-li věku 5 let do 31. 8. 2021 a děti s odkladem nebo dodatečným odkladem povinné školní docházky).

  • přednostně budou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, a to s trvalým pobytem ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má Město Kladno uzavřenou smlouvu (Libochovičky, Zájezd, Pletený Újezd a Makotřasy). Tento bod se týká i dětí cizinců, kteří doloží oprávnění k pobytu na území ČR a města Kladna.
 2. Děti 4 leté, tj. dosáhnou-li věku 4 let do 31. 8. 2021

  • a to s trvalým pobytem ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má Město Kladno uzavřenou smlouvu.
 3. Děti mladší 4 let, tj. dosáhnou-li po 1. 9. 2021 čtyř let a méně

  • a to s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má Město Kladno uzavřenou smlouvu
 4. Děti různého věku z nespádové oblasti

V kladně 12. 4.2021 Marcela Frýdlová
Zástupkyně MŠ

ŽÁDOST O PŘIJETÍ 2021
[https://www.zskladnovasatova.cz/files/2021/04/12/32ujzadostoprijeti.docx]

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O OČKOVÁNÍ
[https://www.zskladnovasatova.cz/files/2021/04/12/v1jvprohlasenioockovanizapis.docx]

2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš