Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Základní škola

Závazná pravidla pro provoz školy ve školním roce 2020-2021 vzhledem ke covid-19.

§ V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna
postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená
pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.
KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19
§ Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost
naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte nebo
mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých
a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).
§ Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí/žáků/studentů příznaky infekčního
onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy,
bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat
zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
 příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka/studenta do školy – dítě/žák/student není
vpuštěn do budovy školy; v případě dítěte či nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho
zákonný zástupce,
 příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte/žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce
dítěte či nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně
a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu ze školy; pokud toto
není možné, postupuje se podle následujícího bodu,
 příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte/žáka/studenta ve škole;
neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti
nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování
zákonného zástupce dítěte/nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte/žáka ze
školy; zletilý žák/student opustí v nejkratším možném čase budovu školy.
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce, resp. zletilého žáka nebo
studenta o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Úplata za vzdělávání a stravování
§ Pokud je určitému dítěti/žákovi/studentovi/účastníkovi nařízena karanténa a škola není uzavřena,
jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a úplata se hradí.
§ Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, platí u škol a školských zařízení
veřejných zřizovatelů následující:
 V mateřských školách stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky
omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů
provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.
Distanční výuka bude povinná u dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání. Pokud je z důvodů nařízení karantény nebo kvůli mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřeným MZd zakázána přítomnost dětí více než poloviny dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání.

2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš