Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Mateřská škola

Nákup dataprojektorů a keramických tabulí (do 6. 8. 2021)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
(dále jen „výzva“)

Veřejná zakázka: „Nákup dataprojektorů a keramických tabulí“

Zadávací řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „veřejná zakázka“) je zadávána dle §§ 6, 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).

 1. Identifikační údaje zadavatele
  Název: Základní škola a Mateřské škola Kladno, Vašatova 1438, příspěvková organizace
  Sídlo: Vašatova 1438, 272 01 Kladno
  IČ: 71294465
  Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Blankou Vondrovou ředitelkou školy

 2. Předmět plnění veřejné zakázky
  Kód klasifikace předmětu veřejné zakázky:
  30210000-4 Stroje na zpracování dat (technické vybavení)

 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 250 000, - Kč bez DPH

 4. Vymezení předmětu veřejné zakázky
  Předmětem veřejné zakázky je nákup 3 ks dataprojektorů a 3 ks bílých keramických tabulí.

Podrobný rozsah a popis plnění je uveden v příloze č. 1 této výzvy – Specifikace parametrů.

Výzva a její přílohy je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně známých platných a odborných norem. Uchazeč se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými ve výzvě a v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.
V případě, že zadávací podmínky veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, za příznačné, patenty, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel výslovně pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně technicky obdobných řešení.

Dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

 1. Doba plnění veřejné zakázky
  Termín plnění: nejpozději do 15. 9. 2021, dřívější dodávka je dovolena.

Zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněno řádným ukončením zadávacího řízení
a uzavřením kupní smlouvy (dále jen „smlouva“).

 1. Místo plnění veřejné zakázky
  Místo plnění: sídlo zadavatele

 2. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídka bude prokazatelně doručena v elektronické podobě, v českém jazyce, prostřednictvím datové schránky na adresu zadavatele nebo elektronicky na mailovou adresu: info@zskladnovasatova.cz

ID datové schránky zadavatele je: kwea6vg

• Nabídka nesmí obsahovat překlepy a opravy, které by zadavatele uvedly v omyl.
• Nabídka musí obsahovat plnění v požadované (nebo lepší technické/odborné) specifikaci. Varianty nabídky nejsou přípustné.
• Uchazeč je povinen zkontrolovat obsahovou kompletnost nabídky před jejím podáním. Neúplné nebo nekompletní nabídky mohou být zadavatelem vyřazeny!

Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána.

Datum vyhlášení: 9. 7. 2021
Lhůta pro podání nabídek: 6. 8. 2021 do 12:00 hod.

 1. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace
  Zadavatel požaduje k prokázání splnění kvalifikace předložit:
  • čestné prohlášení, že uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
  • čestné prohlášení, že uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
  • čestné prohlášení, že uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále
  na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak
  v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
  • kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán
  • kopii dokladu o oprávnění k podnikání.
 2. Údaje o hodnotících kritériích

• cena 100%

 1. Platební a obchodní podmínky
  Celková cena ve vyjádření bez DPH je nejvýše přípustná a nepřekročitelná
  za celý předmět plnění.

Dále uchazeč podáním nabídky prohlašuje, že cenu stanovil jako odborník v oboru
a zahrnul do své ceny veškeré náklady na pořízení dodávky.

Splatnost faktury je stanovena na 30 dní.

Zadavatel nepřipouští zálohy.

Uchazeč je povinen do své nabídky předložit návrh smlouvy, který musí být řádně podepsán osobou oprávněnou jednat za či jménem uchazeče. A zadavatel si vyhrazuje právo upravit s uchazečem předložený návrh smlouvy podle obchodních zvyklostí Základní školy a Mateřské školy Kladno, Vašatova 1438, příspěvková organizace, a to při zachování souladu konečného znění smlouvy se zadávacími podmínkami této veřejné soutěže.

Zadavatel požaduje do návrhu smlouvy zapracovat ustanovení ve znění:
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.

Tato smlouva je sepsána ve 3 (slovy: třech) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Prodávající obdrží 1 (slovy: jeden) stejnopis smlouvy a kupující 2 (slovy: dva) stejnopisy smlouvy.

Podáním nabídky uchazeč bere na vědomí, že zadavatel, poté, co bude uzavřena smlouva s vybraným uchazečem, který podal nejvhodnější nabídku, nebo poté,
co bude výběrové řízení zrušeno, může zveřejnit dokumentaci k této veřejné zakázce, jejíž součástí budou i mimo jiné identifikační údaje všech uchazečů, kteří podali nabídku a informace o nabídkových cenách těchto uchazečů a vyslovuje s výše uvedený souhlas.

Zadavatel požaduje v návrhu smlouvy rozčlenění nabídkové ceny (vždy bez DPH, výše DPH a cenu celkem) za kompletní dodávku, včetně všech možných vedlejších nákladů.

 1. Hodnocení nabídek
  Hodnocení nabídek je neveřejné.

  1. Další podmínky
   Nabídka uchazeče musí být zabezpečena proti manipulaci, musí být řádně označena a první stranu nabídky musí tvořit krycí list nabídky, který je přílohou č. 2 této výzvy.

Požadovaný jazyk nabídky – český.

Uchazeč je povinen uvést ve své nabídce kontaktní osobu ve věci veřejné zakázky, včetně uvedení jejího kontaktního telefonu a emailové adresy.

Variantní nabídky zadavatel nepřipouští.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek, právo možnosti neuzavření smlouvy s žádným uchazečem i právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu.

Výzva v pdf formátu

Příloha č. 1 – Specifikace parametrů
Příloha č. 2 – Krycí list nabídky

                   .………………………………..
              Mgr. Blanka Vondrová, ředitelka
2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš