Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Mateřská škola

O škole

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vašatova 1438, příspěvková organizace, zajišťuje vzdělávání dětí předškolního věku a základní vzdělávání žáků od prvního do devátého ročníku. Důsledně a všestranně připravujeme naše žáky pro další studium a praxi.
Naše škola sídlí v budově, která patří Statutárnímu městu Kladnu a nachází se v samém centru města, přímo proti obchodnímu centru Billa. Je nejstarší školou ve městě. Úplně v počátcích zde byla mateřská školka, posléze chlapecká škola. Žákem školy byl i slavný autor Krtečka pan Zdeněk Miler. Zřizovatelem školy je město Kladno a statutárním zástupcem ředitelka školy.

Součásti školy:

  • Základní škola – kapacita 330 žáků
  • Školní družina – kapacita 145 žáků
  • Mateřská škola – kapacita 75 dětí
  • Školní jídelna - výdejna

K výuce je využíváno celkem 15 učeben, z toho dvě učebny tzv. jazykové slouží při dělení žáků do skupin na výuku jazyků. Najdete zde i řadu odborných pracoven např. učebnu přírodopisu, českého jazyka s knihovnou, matematiku, fyziku, kuchyňku a třídu vybavenou IT technikou a třemi mobilními učebnami s tablety. Ve všech učebnách jsou k dispozici dataprojektory nebo SMART tabule, které vyučující smysluplně využívají. V průběhu školního roku škola pořádá projektové dny napříč všemi ročníky. Tyto projektové dny mají různá zaměření např. jazykové znalosti a dovednosti, ochrana přírody, historické znalosti v souvislostech apod.

Školu v současné době navštěvuje 330 žáků. Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu „Škola - základ života“. V letošním školním roce nově zařazujeme tandemovou výuku s prvky kritického myšlení v českém jazyce v 7. - 9. ročníku a v informatice ve 4. - 9. ročníku. Ve škole působí tým pedagogů, kteří vzájemně spolupracují a snaží se vytvořit pro žáky přátelské a bezpečné prostředí. V tomto týmu pracuje výchovná poradkyně, školní metodik primární prevence, koordinátor ICT, pět asistentek pedagoga a školní speciální pedagog.

Snažíme se vést žáky k samostatnosti, aktivitě, kreativitě, spolupráci, vzájemné toleranci a trpělivosti. Pro nadané žáky i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami vytváříme co nejlepší podmínky pro jejich rozvoj. Spolupracujeme se specializovanými pracovišti, např. Pedagogicko – psychologickou poradnou Kladno a Pedagogicko - psychologickou poradnou STEP s.r.o.

Nezanedbáváme ani pohybový rozvoj dětí mladšího školního věku. Jsme zapojeni do dvou projektů. První je celonárodní projekt všeobecné pohybové přípravy dětí předškolního a mladšího školního věku „ Děti na startu“. Tento projekt je zaměřený na rozvoj základní pohybové motoriky, koordinace, obratnosti, rychlosti a síly. O přestávkách se mohou děti za příznivého počasí sportovně vyžít na školním dvoře, kde jsou jim umožněny pohybové aktivity.

Pro děti druhého stupně organizujeme každoročně třídenní "Adaptační kurz" a týdenní „Ekologický kurz“ v přírodě. Žáci několika tříd prvního stupně se účastní týdenní "školy v přírodě".

Vzdělávání se snažíme doplňovat bohatou nabídkou zájmových kroužků, které jsou realizovány v odpoledních hodinách v budově školy.

V tomto školním roce jsme opět získali dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na realizaci projektu Modernizace vzdělávání. Tato dotace nám pomáhá zkvalitnit naši odbornou způsobilost formou dalšího vzdělávání a doplnit náš tým novými potřebnými pozicemi (školní asistent v MŠ a ŠD a speciální pedagog). I ve tomto školním roce se zaměříme prioritně na lepší spolupráci s rodiči nabídkou pravidelných společných setkávání a rozvoj ICT dovedností pedagogů i žáků.

Jsme školou, která chce poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání a vytvořit podmínky pro další vzdělávání a zejména pro uplatnění v životě.

Mise školy
Vize školy

2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš