Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Mateřská škola

Školní jídelna

S účinností od dnešního dne (23. 5. 2022) se zdražují ceny čipů na obědy z původních Kč 117,- na Kč 121,-.


Od února 2023 upravujeme ceny jídel - a to z důvodu výrazného zvýšení cen potravin a energií.

Ceny upravujeme následovně:
Kategorie děti 7 – 10 let ... 33 Kč
Kategorie děti 11 – 14 let ... 35 Kč
Kategorie děti 15 a více ... 37 Kč


Info pro nové strávníky

Čipy na obědy zakoupíte na 11. ZŠ u ekonomky školy paní Lechnerové denně v čase 7:30-8 hodin.

Registrace čipu pro děti na 10. ZŠ bude probíhat v termínu od 25. 8. 2021 do 3. 9. 2021 - a to v čase od 8 do13 hod.


Odkaz na přihlášku zde

Vnitřní řád školní jídelny - od 17. 3 .2023

V jídelně je možné zakoupit svačinu - cena Kč 15,-.


Od září 2018 již není možné hradit stravné inkasem a zároveň budou na doporučení zřizovatele upřednostňovány pouze platby převodem na účet. Ve výjimečných případech bude možné i nadále platit hotově, avšak pouze v úředních hodinách – každou středu od 8.00 do 13.30 hodin.

Registrace nových strávníků do školní jídelny bude probíhat po tel. domluvě - tel.: 724 812 599, prosíme, domluvte si termín předem! K registraci je nutné dodat vyplněnou přihlášku ke stravování, čip a hotovost na první měsíc. Nejdříve je nutné zakoupit čip u paní Lechnerové na ZŠ a MŠ Vašatova.

Veškeré informace o cenách, objednávkách a platbách obědů jsou na webu Základní školy Kladno, C. Boudy 1188 v sekci jídelna / vnitřní řád školní jídelny (https://10zskladno.cz/vnitrni-rad-skolni-jidelny/).Žákům je k dispozici školní stravovna - výdejna, kam dovážíme obědy ze Základní školy Kladno, C. Boudy 1188. Jídelna byla během prázdnin 2017 z prostředků zřizovatele kompletně zrekonstruována. Zde se denně naobědvá kolem 300 žáků, řada dětí je zvyklá kupovat si zde poskytované snídaně a svačiny.

Postup při objednávání stravy na www.strava.cz

 • Pro přihlášení do systému potřebujete přidělit uživatelské jméno a heslo
 • Uživatelské jméno = Vaše prijmenijmeno
 • Heslo = pro první přihlášení je nastaveno heslo 1234, které si strávník sám změní (popř. jej lze při požádání změnit s paní Haškovou ve školní jídelně)
 • Na internetové stránce www.strava.cz zadáte číslo stravovny 1526, popř. vyberete naší stravovnu ze seznamu. Po zadání Vašeho uživatelského jména a hesla se dostanete na hlavní stránku Vaší stravovací karty. V horní části zvolte záložku „OBJEDNÁVKY“ a označte vybraná jídla. Po označení všech požadovaných jídel zvolte v horní části ikonu „odeslat“ čímž celý úkon objednávání dokončíte
 • Jídelní lístek na další měsíc je vždy zveřejňován 25. dne v měsíci předchozím (např. na říjen je jídelní lístek zveřejněn 25. září). Oběd na 2. pozici již není limitován.
 • Měnit objednané jídlo lze maximálně 2 dny předem (např. změnu pátečního oběda lze provést nejpozději ve středu), odhlášku oběda např. z důvodu nemoci, lze provést nejpozději do 7 hod. téhož dne. Žádáme strávníky, aby plánované odhlášky nenechávali na poslední chvíli, ale prováděli je co nejdříve
 • Při prvním přihlášení proveďte prosím kontrolu Vaší emailové adresy v horní záložce „NASTAVENÍ“. Zde lze také provádět změny hesla, popř. změnu emailové adresy.
 • Pro odhlášení z aplikace strava.cz klikněte v horní části na záložku „UKONČENÍ“, čímž systém provede odhlášení Vaší osoby.

Ceny obědů

S platností od 1. ledna 2018 se upravují ceny stravného následovně. Žáci se dělí do kategorií podle věku dosaženého v daném školním roce (vyhláška č. 107/2005 Sb.):

 • I. kategorie (děti 7–10 let): 25 Kč
  • II. kategorie (děti 11–14 let): 26 Kč
  • III. kategorie (děti 15 let): 28 Kč

Provozní řád školního stravování

Pro přihlášení k odebírání stravy musí strávník vyplnit přihlášku.

Přihlašování obědů provádí strávníci samostatně přes internet, popř. pomocí objednacího boxu.

Žák má nárok na oběd v době přítomnosti ve škole a v 1. den nemoci. Na zbývající dny nemoci jsou rodiče povinni žáka z obědů odhlásit.

Odhlášky se přijímají nejméně 1 den předem, v době nemoci nejpozději do 7 hod. týž den. Akce, které jsou známé dlouho předem (např. výlety, dovolené, školy v přírodě apod.), nelze odhlašovat v ranních hodinách. V případě nečekaného onemocnění, u kterého nelze předpokládat délku absence, doporučujeme odhlásit více dní a po ukončení onemocnění opět obědy přihlásit.

Odhlášky přijímáme na tel. č. se záznamníkem 724 812 599, popř. na e-mailu jidelna@10zskladno.cz.

Odhlášku může strávník provést také samostatně přes internet, popř. pomocí objednacího boxu. Strávník dbá na včasné odhlášení, pokud oběd nechce.

Ve dnech prázdnin se nevaří.

Úhrada stravného:

Škola upřednostňuje bezhotovostní platby stravného.

Číslo bankovního účtu pro platby stravného je: 222956227/0600

Pro identifikaci platby je nutné uvádět variabilní symbol a do poznámky napsat jméno a příjmení dítěte.

Variabilní symbol získáte:

Na vyžádání ve školní jídelně ZŠ Kladno, C. Boudy 1188 u účetní školní jídelny, a to osobně nebo e-mailem (tereza.haskova@10zskladno.cz).
Ve výjimečných případech bude možné uhradit stravné hotově, avšak pouze v úředních hodinách (pro veřejnost každou středu od 7:30 do 13:30; v těchto hodinách lze řešit stravné, čipy, stravenky atd.).

Stravné je nutné uhradit nejpozději do 7. dne měsíce na měsíc následující. Např. do 7. srpna na měsíc září.

Po ukončení školního roku mohou být přeplatky převedeny na vybraný účet. Nevyzvednuté přeplatky se automaticky převádějí do dalšího školního roku.

Strávníci, platící stravné inkasem z účtu, si zřídí ve své bance souhlas s inkasem s limitem 1 000 Kč. Doklad o zřízení souhlasu doručí pokladní školní jídelny. Okolo 15. dne v měsíci se strhává částka na následující kalendářní měsíc snížená o aktuální přeplatek (tj. o nevyčerpanou částku, kterou má strávník na kontě ve chvíli tvorby záloh). Inkaso na měsíc září se provádí okolo 15. srpna. V případě neuskutečnění bezhotovostní platby je nutné zajistit úhradu v hotovosti, jinak není možné stravu objednávat.

Po ukončení školního roku lze přeplatky vyzvednout hotově v pokladně školní jídelny. Nevyzvednuté přeplatky se automaticky převádějí do dalšího školního roku.

Čísla sběrných účtů: ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438, p. o.: 0101 124 651/0800

Používání čipů:

Každý strávník musí mít čip, který používá pro vyzvedávání stravy, popř. pro objednávání v objednacím boxu.

ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438, p. o., prodává čip za 117 Kč bez možnosti vrácení - Čipy na obědy zakoupíte u ekonomky školy paní Lechnerové denně v čase 7:30-8 hodin.

V případě ztráty musí strávník pořídit čip nový za stejnou cenu.

Informace o alergenech

Alegeny

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum 13. 12. 2014 v souladu s potravinovým právem. Odvolání na legislativu: EU-2000/13 do 13. 12. 2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR-Vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10. Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví, je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla

Alergeny v potravinách

Specifikace alergenů: Různé druhy alergií postihují až 30 % populace a na alergii není lék. Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se příště vyvarovat, jedině voda není alergenní.

Vysvětlení: Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (IS,) která může vyústit až anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně–jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

Alergická reakce : Spočívá v tom, že IS reaguje tvorbou protilátek – bílkovin, které se specificky navazují na alergeny a tak je deaktivují a vylučují z organismu. Existují různé druhy protilátek, jedna z nich, která vyvolává alergické reakce je Imunoglobín E = IgE. Protilátka IgE se sama váže na alergeny a vyvolává alergickou odezvu. Při alergické reakci zajišťuje IgE uvolňování signálních molekul do krevního řečiště, čímž okamžitě vyvolává symptomy typické pro potravní alergii. Nástup je rychlý po požití nebo přítomnosti v prostředí. Zpravidla 1 hodinu po požití.

Projevy alergické reakce: kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nadýmání, dýchací potíže, svědění rtů a úst, nevolnost, křeče, průjmy – to je výčet relativně mírné reakci, může ale vyústit výjimečně k anafylaktickému šoku. Většinou zanikají v souladu a narůstajícími roky.

Intolerance – averze: Je to též nepříjemná reakce, její nástup trvá delší dobu a projevuje se nadýmáním, průjmem nebo zácpou. Symptomy potravinové intolerance vznikají delší dobu a nezahrnují imunitní odezvu. – nadýmání, průjem anebo zácpou. Nejedná se o alergickou reakci.

Prahové hodnoty: Minimální množství alergenu nezbytného pro vyvolání alergické reakce se označuje jako prahová hodnota. Každý jedinec má jiný prah, takže nelze objektivně stanovit univerzální hodnotu.

Běžné potravinové alergeny: Mohou vyvolat všechny potraviny, ale EU specifikovalo 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení Za další alergeny lze považovat též jablka, hrušky, meruňky, broskve, jahody, rajčata, špenát, aromatické byliny, ale ty neznačíme.

Označení nebalených potravin = zhotovených pokrmů ve školních jídelnách

Značení alergenů je pouze informační požadavek:

Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování, jako např. restaurací, jídelen, nemocnic, sociálních ústavů, prodejen, pekáren atd. Dne 13. 12. 2014 bude povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje.

Školním jídelnám se v tomto ohledu nechává prostor při aplikaci tohoto ustanovení, zejména s ohledem na charakter a druh konkrétního školského zařízení, kterého se označení přítomnosti alergenní složky týká.

Zákonné ustanovení určuje vedoucím jídelen „jasně a zřetelně označit“, není sice nijak blíže specifikováno, lze však obecně odvodit, že se jedná o takové označení, které bude strávníka dostatečně jasným způsobem informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.

Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Označení přítomnosti alergenu bude vyznačeno na jídelním lístku slovně, nebo číslem označující alergen. Pokud bude zvolené číselné značení, bude v blízkosti jídelního lístku seznam legislativně stanovených alergenů s označením čísla, které je přeneseno na jídelní lístek. Přítomnost alergenu bude přenesena z receptur a ingrediencí, které byly použity při výrobě jednotlivých pokrmů ve školní jídelně.

2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš