Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Mateřská škola

Standardy hodnocení práce žáků

Při práci žáků se jejich výstupy hodnotí především v těchto bodech:

 1. Uvede všechny použité zdroje.

 2. Použije alespoň dva různé zdroje.

  Pokud to lze, využije navíc alespoň jeden tištěný (encyklopedie, učebnice, odborná literatura apod.).

 3. Porozumí všem údajům prezentované práce.

 4. Dodrží téma – hodnocení na škále: dodržel – částečně se odchýlil – zcela se odchýlil.

 5. Prezentuje práci samostatně, text mu je pouze oporou (nečte jej).

 6. Splní formální náležitosti (bez nich nemůže být práce hodnocena výbornou):

  a. Název, jména autorů, uvedení všech použitých zdrojů, dodržení formátu.

  b. Správné formátování:

  • Velikost písma textového dokumentu 12 bodů, typ písma: Verdana, Times New Roman, Arial, Calibri.

  • U powerpointové prezentace: čitelnost textu, kontrast textu a pozadí.

 7. Dodrží rozsah dle zadání.

 8. Shrne důležité informace ze své práce tak, aby si je mohli zapsat všichni žáci třídy.

  (Různou formou – např. zápis na tabuli, diktování, slajd s důležitými body apod.)

 9. Texty psané rukou píše čitelně

2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš