Další obrázek Předchozí obrázek
ZŠ a MŠ Kladno, Vašatova 1438 obrázek
Mateřská škola

Základní informace

Školní psycholog: Mgr. Karel Pich
email: karelpich@zskladnovasatova.cz

Konzultační hodiny středa 15:30-16:30 a pátek 14:30-15:30 po předchozí domluvě.

Školní psycholog je součástí školního poradenského zařízení a spolupracuje se školní metodičkou prevence Mgr. Miroslavou Klosovou a výchovnou poradkyní Mgr. Melanií Hozovou. Věnuje se široké problematice jak školní, tak rodinné či osobní.

Základní oblasti psychologické pomoci:

1) Vzdělávací potíže různého druhu - pomalé tempo učení, potíže chápat novou látku, zapomínání, nesoustředěnost, nervozita, tréma, obavy ze selhání apod.
2) Podpora žáků s poruchami učení, individuální vzdělávací plány - podpora žáků s diagnostikovanými (či s podezřením) na specifické poruchy učení, podpora žáků s IVP, konzultace ohledně účinnosti opatření, metod, dlouhodobé sledování vývoje.
3) Podpora nadaných dětí - rozvoj schopností, rozvoj potenciálu dítěte, metodická doporučení pro vedení v rodině.
4) Kariérové poradenství - budoucí směřování, výběr školy při dalším vzdělávání, směřování budoucí kariéry.
5) Podpora dětí z odlišného jazykového a kulturního prostředí - podpora dětí (a jejich rodin) při adaptaci na odlišné kulturní či jazykové prostředí.
6) Emocionální problémy - spojené jak se školou a učením, tak potíže se spolužáky, kamarády, v rodině. Problematika adaptace na nový kolektiv, nový školní rok, přestup z jiné školy, stěhování atd.
7) Prevence a řešení sociálně patologických jevů - záškoláctví, šikana, zneužívání návykových látek, závislost na digitálních technologiích (sociální sítě, počítačové hry, videa), zapojení do nežádoucích spolků (gangy, sekty) apod.
8) Konzultace a doporučení metod vzdělávání - týkající se zejména domácí přípravy, metody učení, podpora paměti, učení zábavným způsobem, probuzení zájmu.
9) Výchovné potíže v domácího prostředí - různé typy problémů, neklid, agresivita, vzdor, nebo naopak stavy nezájmu. výchovné metody a hranice atd.
10) Podpora sportovců - kompletní poradenství a podpora sportujících dětí a jejich rodičů, zhodnocení efektivity a metod z celkové sportovní oblasti: stravování, regenerace, motivace, tělesná i mentální příprava, speciální doplňující cvičení.

Neváhejte však školního psychologa kontaktovat i v dalších případech, kdy Vás a Vaše dítě trápí jiný problém či Vás zajímá nějaká oblast, která není uvedena ve výše uvedených bodech.

2018 Oliver Tušla, Grafický design: Tomáš Fantyš